Who Are We ?

GDPR

Veri Sorumlusu
TCM Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
• Mal / Hizmet Satış, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
• Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
• Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verisi) insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

• Denetim süreçlerinde, talep edilmesi halinde denetime gelen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile paylaşılabilecektir.
• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

• İnternet üzerinde kariyer siteleri aracılığı ile iş başvurusunun gerçekleştirilmesi
• İş başvuru formunun fiziki olarak doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi
• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, Şirket’in danışmanlık sunduğu firmalar bünyesinde proje tabanlı olarak yürütülen hizmetler kapsamında, çalışan adayının özgeçmişine uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla, KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca, çalışan adayının açık rızasının alınması hukuki sebebine dayanarak Şirket’in kurumsal iş ortakları ile paylaşılacaktır. Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesi üzerinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• “Fetih Mah. Tahralı Sok. Kavakyeli PlazaC7 Blok Ataşehir/ İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• tcmbilisim@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@tcm.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

We use cookies to ensure that you can make the most efficient use of our website and enhance your user experience.
By not changing your cookie settings in your browser, we will assume that you accept the use of cookies on this site. For more information Cookie Policy